Εκτύπωση

Απολογισμός ΔΣ 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ

1.Συμφωνία για τις εργοδοτικές εισφορές στο Επικουρικό Ταμείο

2.Εκλογές στην Ένωση Συνταξιούχων

3.Τράπεζα Ηπείρου

4.Κρατήσεις για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

5.Κρατήσεις Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

6.Η επικοινωνία μας

7.Συνεργασία με συλλόγους

8.Λειτουργία γραφείων

9.Οικονομική κατάσταση Ένωσης

10.Καταστατικό

11.Ενημέρωση για συντάξεις

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Ο απολογισμός του 2017 αφορά τους τελευταίους 4 μήνες της θητείας του προηγούμενου ΔΣ και τους 8 μήνες της θητείας του νέου ΔΣ που εκλέχθηκε τον Μάϊο 2017.

 1. 1.     Συμφωνία για τις εργοδοτικές εισφορές στο Επικουρικό Ταμείο

Τον Ιανουάριο 2017 ολοκληρώθηκε η συμφωνία για τις εισφορές των εργοδοτών προς το Επικουρικό Ταμείο. Τον Οκτώβριο του 2017 έλαβε και την τυπική έγκριση με τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ. Με τη συμφωνία αυτή προσδοκούμε τη σταθερότητα των συντάξεών μας και την πλήρη κάλυψη των απαιτούμενων αποθεμάτων του ταμείου μέχρι το 2024.  

 

Η συμφωνία προβλέπει σταθερή καταβολή :

α) ποσοστού επί της μισθοδοσίας 6% σταθερό, για όλα τα χρόνια,

β) ποσοστού επί της παραγωγής των εταιριών μεταβλητό, για όλα τα χρόνια

Πιο συγκεκριμένα, για τη περίοδο 2016-2020 :

Ποσοστό επί της μισθοδοσίας 6% και ποσοστό επί της παραγωγής, συνολικά έως το 12% του συνόλου της μισθοδοσίας

Για τη περίοδο 2021-2025 :

Ποσοστό επί της μισθοδοσίας 6% και ποσοστό επί της παραγωγής, συνολικά έως το 11% του συνόλου της μισθοδοσίας.

Για τη περίοδο από 2026 και μετά :

Ποσοστό επί της μισθοδοσίας 6% και ποσοστό επί της παραγωγής, συνολικά έως το 8% του συνόλου της μισθοδοσίας.

 

Η συμφωνία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της μέχρι τότε σύνταξης κατά 12% με εφαρμογή από τη 1η Φεβρουαρίου 2017. Σε διαφορετική περίπτωση η μείωση θα ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη.

Επίσης μέχρι το 2025 αναμένεται να έχουν καλυφθεί τα απαραίτητα αποθέματα του Ταμείου και στη συνέχεια να δημιουργηθούν οι ατομικές μας μερίδες.

Οι προϋποθέσεις για την διατήρηση των σημερινών συντάξεων είναι :

 • Η διατήρηση και αύξηση των υπαλλήλων του κλάδου και των αμοιβών τους (μιας και η συμφωνία στηρίζεται στη μισθοδοσία των υπαλλήλων).
  • Η διατήρηση και αύξηση της παραγωγής των εταιριών (μιας και η συμφωνία στηρίζεται και στη παραγωγή ασφαλίστρων )
  • Το καλό οικονομικό περιβάλλον και οι αποδόσεις των επενδύσεων του Ταμείου.

Η συμφωνία αυτή που προέκυψε μετά από 8 μηνών συζητήσεις,  επικυρώθηκε στη Γενική Συνέλευσή μας που κλήθηκε για το σκοπό αυτό τον Φεβρουάριο 2017. Η συμφωνία ήταν στην κατεύθυνση που είχαμε υιοθετήσει από προηγούμενη συνέλευσή μας και με τις βελτιώσεις που ζητήσαμε. 

Γνωρίζαμε όλοι μας ότι θα υπήρχε μείωση των συντάξεων και κανείς δεν ήταν ευτυχής με τη μείωση. Ως πραγματιστές γνωρίζαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τα παλιά ποσοστά. Η προσπάθεια ήταν να αποφύγουμε τη μηδενική εισφορά που προέβλεπε ο νόμος ή την εισφορά 3,5% που ισχύει σε άλλα επικουρικά.

Ξέραμε ότι νίκη αποτελούσε η μικρότερη δυνατή μείωση μαζί όμως με την προοπτική ότι το κακό θα σταματήσει εκεί.    

 

 1. 2.     Εκλογέςστην Ένωση Συνταξιούχων

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις εκλογές του Μαίου 2017  : 

Πρόεδρος                   :  Γρηγόρης  Νικήτας

Αντιπρόεδρος             :  Άγγελος  Νικολάου

Γεν. Γραμματέας         :  Βάϊος  Ντίνας

Ταμίας και  Έφορος    : Γιάννης  Κανδυλιώτης

Μέλη                           : Παναγιώτης  Αγιασματζής, Κατερίνα

                                     Παναγιωτοπούλου   Δημήτρης  Φλεβάρης

Στην Εξελεκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι :

Αλέκος  Πούλος, Ευαγγελία Τριανταφύλλου, Μιχάλης Φαρμάκης

Στην Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας εκλέχθηκαν ως εκπρόσωποι οι : Ευαγγελία Τριανταφύλλου και Ολυμπία Αγγελή

Η σ. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ και αντικαταστάθηκε από τον σ. Σωτήρη Οικονόμου.

 

 1. 3.     Τράπεζα Ηπείρου

Η Ένωση Συνταξιούχων ήταν αρνητική στην είσοδο του Ταμείου ως στρατηγικού επενδυτή στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου (ΣΤΗ). Θεωρούσε ότι η συγκεκριμένη μορφή επένδυσης σε συνδυασμό με την κατάσταση της τράπεζας και το οικονομικό περιβάλλον δεν ήταν συμβατά με το συντηρητικό επενδυτικό προφίλ που όφειλε να χαρακτηρίζει το Ταμείο μας. Επιπλέον δεν είχε τις υποδομές να στηρίξει μια τέτοια επένδυση.

Ανεξάρτητα των αρχικών αντιρρήσεων και επιφυλάξεων οφείλουμε να διαχειριστούμε πλέον τη νέα κατάσταση. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου αποτελεί πλέον περιουσιακό στοιχείο του Ταμείου μας (σήμερα περίπου 1,5% των επενδύσεών του). Μας ενδιαφέρει η καλή και κερδοφόρα πορεία της.   

Επίσης θωρούμε απαραίτητη την εκπόνησης (εκ μέρους του ταμείου) σχεδίου μελλοντικών επιδιώξεων από την επένδυση.    

Επισημαίνουμε ότι στρατηγικά δεν επιθυμούμε μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής από το σημερινό (38%). Είναι σαφές ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό συμμετοχής, τόσο μεγαλύτερες οι δυσκολίες αλλαγής επενδυτικής πολιτικής ή και ακόμη αποχώρησης από την συγκεκριμένη επένδυση με συμφέροντες όρους.

Η τράπεζα μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την απόκτηση πανελλαδικής άδειας λειτουργίας, ακολουθώντας το επιχειρησιακό σχέδιο που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων (με τη σύμφωνη γνώμη της ΤτΕ),  μεταφέρεται σε άλλη τραπεζική κατηγορία. Μεγαλύτερα μεγέθη κεφαλαίων, μεγαλύτερο πλήθος πελατών, πιο σύνθετα προϊόντα, μεγαλύτεροι κίνδυνοι.

Όλα αυτά απαιτούν ισχυρή και επαγγελματική στα τραπεζικά διοικητική ομάδα. Αυτό αφορά τόσο στη διοίκησή της όσο και στα ανώτερα στελέχη της.

 

 1. 4.     Κρατήσεις για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Ενημερώσαμε, με αναλυτικό σημείωμα, τα μέλη μας για το θέμα της κράτησης από τις κύριες συντάξεις μας της εισφοράς αλληλεγγύης. Αναφέραμε την γνώμη των νομικών μας συμβούλων και με βάση αυτή τους προτείναμε ενέργειες επισημαίνοντας ότι ήταν στη προσωπική απόφαση του κάθε συναδέλφου το τι τελικώς θα πράξει. 

Όπως σας είναι ήδη γνωστό το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε ότι (α) η εισφορά είναι αντισυνταγματική και (β) όσοι δεν είχαν κάνει προσφυγή στα δικαστήρια μέχρι την δημοσίευση της απόφασης (Φεβρουάριος 2017), δεν μπορούν πλέον να διεκδικήσουν χρήματα για το προηγούμενο διάστημα.

Αυτό σημαίνει ότι δικαστική διεκδίκηση των αναδρομικών αφορά τις κρατήσεις για το διάστημα από 10-2-2017 και μετά. Το σημαντικότερο όμως ήταν το να σταματήσει η κράτηση. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων δεν καλύπτουν και τις όμοιες περιπτώσεις συνταξιούχων που δεν προσέφυγαν.

Οι αποφάσεις αυτές αφορούν και τους δικούς μας συνταξιούχους (ΙΚΑ, π. ΤΑΠΕ, π. ΤΑΥΣΟ) και των οποίων η μικτή κύρια σύνταξη  υπερβαίνει το ποσό των € 1400.

Επισημάναμε επίσης ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος προσφεύγει ατομικά.Διεκδικεί το συγκεκριμένο ποσό χρημάτων της περίπτωσής του. Η Ένωση Συνταξιούχων δεν μπορεί κατά συνέπεια να προσφύγει.

 

 1. 5.     Κρατήσεις Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Ενημερώσαμε, με το πιο πάνω σημείωμα, τα μέλη μας και για τον εσφαλμένο τρόπο υπολογισμού παρακράτησης της εισφοράς (4% αρχικά, 6% στη συνέχεια) υπέρ ΕΟΠΥΥ, από τις κύριες συντάξεις μας, για το χρονικό διάστημα  από την 01-11-2011 έως 30-06-2016.  

Οι Ενώσεις συνταξιούχων ζήτησαν τη συνδρομή του Συνήγορου του Πολίτη ο οποίος με τη σειρά του πίεσε τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας προκειμένου να υπάρξει από την πλευρά τους ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή των ποσών που παρανόμως παρακρατήθηκαν από τις συντάξεις μας.  

Ανακοινώθηκε ότι η επιστροφή των χρημάτων θα γινόταν με την πληρωμή των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2017. Μετά την εξέλιξη αυτή εκτιμήσαμε ότι δεν συνέτρεχαν, άμεσα, λόγοι για κατάθεση αίτησης προς τον ΕΦΚΑ με αίτημα την επιστροφή των χρημάτων

Τα χρήματα κρατήθηκαν από λάθος των υπηρεσιών και έπρεπε να επιστραφούν. Είναι σαφές ότι η επιστροφή ήταν υποχρέωση και όχι κοινωνικό μέρισμα όπως ανακοινώθηκε από τη κυβέρνηση.

Με τη σύνταξη του Δεκεμβρίου μας κατέθεσαν ένα ποσό, που δεν ήταν το σωστό  και αφορούσε και μικρότερη περίοδο.

 

 1. 6.     Η επικοινωνία μας

Υπάρχει ανάγκη η Ένωση να επικοινωνεί με τα μέλη της με συστηματικό αλλά γρήγορο και χαμηλό κόστος τρόπο. Η ενημέρωση συνήθως περιλαμβάνει ανακοινώσεις, πληροφορίες και αποφάσεις δικαστηρίων για συνταξιοδοτικά θέματα, κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Γρήγορο και χαμηλού κόστους μέσο είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Συνεχώς ζητάμε από τα μέλη να μας στείλουν κάποιο email για επικοινωνία. Έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή 1500 email μόνο και αρκετά στη συνέχεια γίνονται ανενεργά. Η αλληλογραφία με το ταχυδρομείο είναι αργή και εξαιρετικά υψηλού κόστους. Το κόστος κάθε αποστολής στους 6500 περίπου συνταξιούχους ανέρχεται στα 3000 περίπου ευρώ. Κόστος απαγορευτικό για περισσότερες της μιας αποστολές το χρόνο.

Καλούμε όλους σας να επισκέπτεσθε τακτικά τον ιστοχώρο μας (www.esasf.gr) ή να ζητάτε από φίλους σας που έχουν πρόσβαση στο internet να τον επισκέπτονται και να σας ενημερώνουν. Υπάρχει ήδη αρκετό ενημερωτικό υλικό.

Απαντάμε σε όλα τα email που λαμβάνουμε. Επίσης στις κλήσεις σας στο κινητό τηλέφωνο που διαθέτουμε. Και τα δύο είναι σημειωμένα κάτω από το τίτλο της Ένωσης στις ανακοινώσεις μας.

 

 1. 7.     Συνεργασία με συλλόγους

Είμαστε μέλος της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας και από κοινού και με άλλους συλλόγους συνταξιούχων προσφύγαμε δικαστικά κατά νόμων που προβλέπουν κρατήσεις στις συντάξεις μας.

Στο χώρο των συνταξιούχων ασφαλιστικών υπαλλήλων και ασφαλιστών λειτουργούν 3 εταιρικοί σύλλογοι συνταξιούχων (Αγροτικής, Εθνικής, Φοίνικα). Είμαστε σε σταθερή συνεργασία μαζί τους και έχουμε πραγματοποιήσει  κοινές συνεδριάσεις για τα θέματα των κρατήσεων (ΕΑΣ και ΕΟΠΥΥ).

 

 1. 8.     Λειτουργία γραφείων

Τα γραφεία μας ευρίσκονται σε κτήριο με τα περισσότερα διαμερίσματα άδεια και την είσοδο πάντα ανοικτή. Η περιοχή έχει υψηλή παραβατικότητα. Δεν ενδείκνυται για λειτουργία και επισκέψεις συναδέλφων. Είναι ιδιόκτητο αλλά δεν έχουμε και τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για αλλαγή γραφείων.

 1. 9.     Οικονομική κατάσταση Ένωσης

Τα χρηματοοικονομικά της Ένωσης μειώνονται συνεχώς. Τρώμε από τα έτοιμα. Τα κύρια έσοδα προέρχονται από τις συνδρομές που αντιστοιχούν σε συνδρομές 1.500 περίπου μελών από τα 6.500. Τα έσοδα αυτά  επαρκούν μόνο για τις ήδη μειωμένες λειτουργικές ανάγκες, τη νομική μας υποστήριξη και την ετήσια συνέλευση (αίθουσα, εκτύπωση και αποστολή της πρόσκλησης με το ταχυδρομείο).  

Η ριζική αντιμετώπιση είναι να δεχθεί το Επικουρικό μας να κρατάει την ετήσια συνδρομή μας από μια από τις συντάξεις μας και να την αποδίδει στην Ένωση Συνταξιούχων. Αν δεν επιλυθεί το θέμα είσπραξης των συνδρομών,  η Ένωση σε λίγα χρόνια δεν θα έχει χρήματα για να διαχειριστεί τα θέματά της και την ύπαρξή της. Μη ξεχνάμε ότι χρειαζόμαστε την ύπαρξή της. Αποτελεί έναν από τους 3 εταίρους του Επικουρικού μας.

 

10. Καταστατικό

Στην συνέλευση του 2019 θα φέρουμε θέμα αλλαγής του καταστατικού το οποίο παραμένει όπως ήταν το 1955. Μια αλλαγή αφορά τις εκλογές. Σήμερα μπορούν να ψηφίσουν μόνο αυτοί που είναι παρόντες στη εκλογική συνέλευση. Οι εκλογές πρέπει να οριστούν άλλη μέρα και με άνεση χρόνου για να μπορούν να ψηφίζουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνταξιούχοι μας.    

 

11. Ενημέρωση για συντάξεις

Για την επικουρική μας σύνταξη : Οι συζητήσεις που ακούμε στα μέσα ενημέρωσης για τις επικουρικές συντάξεις και οι όποιες κυβερνητικές ρυθμίσεις και αποφάσεις ΔΕΝ αφορούν τις δικές μας επικουρικές συντάξεις.  Ανήκουμε σε άλλο επικουρικό. Η σύνταξή μας εξαρτάται από την «υγεία» του δικού μας επικουρικού (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ), τη πορεία της ασφαλιστικής αγοράς και τις επενδύσεις του. Η σύνταξή μας προσδιορίζεται από την ετήσια αναλογιστική μελέτη και όχι από κυβερνητικές αποφάσεις. Για το 2018 δεν θα υπάρξει μεταβολή στην επικουρική μας σύνταξη.

 

Για την κύρια σύνταξή μας : Θα γίνει επανυπολογισμός της σύνταξης (Νόμος Κατρούγκαλου) και θα περικοπούν τα οικογενειακά επιδόματα.